Lệnh tính toán trong lập trình plc Mitsubishi

Bài viết này thuộc khóa học plc mitsubishi online miễn phí. Các bạn tham khảo chi tiết bài viết tại:

khóa học plc mitsubishi online miễn phí

Giới thiệu một số lệnh liên quan tới phép tính toán số học trong PLC Mitsubishi

Phép tính cộng trong lập trình plc Mitsubishi

 • Cấu trúc lệnh: ADD D0 D2 D4
 • Mô tả: thực hiện phép cộng: D0+D2, lưu kết quả vào D4.

Phép tính trừ trong lập trình plc Mitsubishi

 • Cấu trúc lệnh: SUB D6 D8 D10
 • Mô tả: thực hiện phép trừ D6-D8, lưu kết quả vào D10.

Phép tính nhân trong lập trình plc Mitsubishi

 • Cấu trúc lệnh: MUL D12 D14 D16
 • Mô tả: thực hiện phép nhân D12xD14, lưu kết quả vào D16
 • Lưu ý: kết quả của phép tính nhân sẽ là 16 bit, tức là sẽ sử dụng hai thanh ghi là D16 và D17 luôn.

Phép tính chia trong lập trình plc Mitsubishi

 • Cấu trúc lệnh: DIV D18 D20 D22
 • Mô tả: thực hiện phép chia D18/D20, lưu kết quả vào D22.
 • Lưu ý: Kết quả phép tính sẽ lưu vào ô nhớ D22, số dư của phép chia sẽ lưu vào ô nhớ D23.

Lệnh tăng ô nhớ lên 1 đơn vị

 • Cấu trúc lệnh: INC D24
 • Mô tả: thực hiện tăng giá trị ô nhớ D24 lên 1 đơn vị.

Lệnh giảm ô nhớ đi 1 đơn vị

 • Cấu trúc: DEC D26
 • Mô tả: giảm giá trị của D26 đi một đơn vị.

Lưu ý lại một lần nữa là khi sử dụng phép tính nhân và tính chia các bạn phải để ý tới phần kết quả thường chiếm gấp đôi ô nhớ nên các bạn không sử dụng vào vùng nhớ này vì có thể làm cho kết quả tính toán và việc lập trình bị lỗi.

Tham khảo sản phẩm: mua bán plc mitsubishi cũ mới giá rẻ

SẢN PHẨM NHIỀU LƯỢT XEM