Bộ xả gắn rời cho biến tần bộ hãm thắng phanh biến tần

Bộ hãm xả tích hợp biến tần dùng trong ứng dụng nâng hạ, ly tâm có quán tính lớn