Khởi động mềm Siemens 3RW30 Soft Starter

Khởi động mềm Siemens 3RW30 công suất nhỏ thích hợp cho những loại động cơ có tải quán tính nhẹ.