Home / Kiến thức / Tổng hợp danh sách tập lệnh lập trình trên plc delta

Tổng hợp danh sách tập lệnh lập trình trên plc delta

Bài viết này thuộc khóa học lập trình plc delta online miễn phí của abientan, mời các bạn theo dõi toàn bộ khóa học tại đây:

Khóa học lập trình plc delta online miễn phí

Danh sách tổng hợp tập lệnh lập trình trên plc delta

Danh sách tổng hợp tập lệnh lập trình plc delta dưới đây được lấy từ manual của nhà sản xuất plc delta. Các bạn vui lòng tra kỹ thông tin của lệnh bao gồm:

  • API: là mã số của lệnh
  • Cú pháp: là mã của lệnh bao gồm 16 và 32 bit.
  • Mô tả: mô tả ngắn gọn về lệnh
  • Hỗ trợ chi tiết dòng plc nào
  • STEPS: là số bước sử dụng trong vòng quét của plc

Tham khảo sản phẩm: Plc cũ giá rẻ

Chi tiết danh sách tổng hợp tập lệnh lập trình trên plc delta

API Lệnh 16 bit Lệnh 32 bit Mô tả ngắn ES2
EX2
SS2 SA2
SE
SX2 STEP 16 STEP 32
0 CJ Conditional jump P P P P 3
1 CALL Call subroutine P P P P 3
2 SRET Subroutine return P P P P 1
3 IRET Interrupt return P P P P 1
4 EI Enable interrupt P P P P 1
5 DI Disable interrupt P P P P 1
6 FEND The end of the main program
(First end)
P P P P 1
7 WDT Watchdog timer refresh P P P P 1
8 FOR Start of a For-Next Loop P P P P 3
9 NEXT End of a For-Next Loop P P P P 1
10 CMP DCMP Compare P P P P 7 13
11 ZCP DZCP Zone compare P P P P 9 17
12 MOV DMOV Move P P P P 5 9
13 SMOV Shift move P P P P 11
14 CML DCML Complement P P P P 5 9
15 BMOV Block move P P P P 7
16 FMOV DFMOV Fill move P P P P 7 13
17 XCH DXCH Exchange P P P P 5 9
18 BCD DBCD Convert BIN to BCD P P P P 5 9
19 BIN DBIN Convert BCD to BIN P P P P 5 9
20 ADD DADD Addition P P P P 7 13
21 SUB DSUB Subtraction P P P P 7 13
22 MUL DMUL Multiplication P P P P 7 13
23 DIV DDIV Division P P P P 7 13
24 INC DINC Increment P P P P 3 5
25 DEC DDEC Decrement P P P P 3 5
26 WAND DAND Logical Word AND P P P P 7 13
27 WOR DOR Logical Word OR P P P P 7 13
28 WXOR DXOR Logical XOR P P P P 7 13
29 NEG DNEG 2’s Complement (Negation) P P P P 3 5
114 MUL16 MUL32 16-bit/32-bit Binary Multiplication P P P P 7 13
115 DIV16 DIV32 16-bit/32-bit Binary Division P P P P 7 13
30 ROR DROR Rotate right P P P P 5 9
31 ROL DROL Rotate left P P P P 5 9
32 RCR DRCR Rotate right with carry P P P P 5 9
33 RCL DRCL Rotate left with carry P P P P 5 9
34 SFTR Bit shift right P P P P 9
35 SFTL Bit shift left P P P P 9
36 WSFR Word shift right P P P P 9
37 WSFL Word shift left P P P P 9
38 SFWR Shift register write P P P P 7
39 SFRD Shift register read P P P P 7
40 ZRST Zone reset P P P P 5
41 DECO Decode P P P P 7
42 ENCO Encode P P P P 7
43 SUM DSUM Sum of Active bits P P P P 5 9
44 BON DBON Check specified bit status P P P P 7 13
45 MEAN DMEAN Mean P P P P 7 13
46 ANS Timed Annunciator Set P P P P 7
47 ANR Annunciator Reset P P P P 1
48 SQR DSQR Square Root P P P P 5 9
49 FLT DFLT Floating point P P P P 5 9
50 REF Refresh P P P P 5
51 REFF Refresh and filter adjust P P P P 3
52 MTR Input Matrix P P P P 9
53 DHSCS High speed counter SET P P P P 13
54 DHSCR High speed counter RESET P P P P 13
55 DHSZ High speed zone compare P P P P 17
56 SPD Speed detection P P P P 7
57 PLSY DPLSY Pulse output P P P P 7 13
58 PWM Pulse width modulation P P P P 7
59 PLSR DPLSR Pulse ramp P P P P 9 17
60 IST Initial state P P P P 7
61 SER DSER Search a data stack P P P P 9 17
62 ABSD DABSD Absolute drum sequencer P P P P 9 17
63 INCD Incremental drum sequencer P P P P 9
64 TTMR Teaching timer P P P P 5
65 STMR Special timer P P P P 7
66 ALT Alternate state P P P P 3
67 RAMP DRAMP Ramp variable value P P P P 9 17
68 DTM Data transform and move P P P P 9
69 SORT DSORT Data sort P P P P 11 21
70 TKY DTKY 10-key input P P P P 7 13
71 HKY DHKY Hexadecimal key input P P P P 9 17
72 DSW DIP Switch P P P P 9
73 SEGD 7-segment decoder P P P P 5
74 SEGL 7-segment with latch P P P P 7
75 ARWS Arrow switch P P P P 9
76 ASC ASCII code conversion P P P P 11
77 PR Print (ASCII code output) P P P P 5
78 FROM DFROM Read CR data from special
modules
P P P P 9 17
79 TO DTO Write CR data into special
modules
P P P P 9 17
80 RS Serial communication P P P P 9
81 PRUN DPRUN Parallel run P P P P 5 9
82 ASCII Convert HEX to ASCII P P P P 7
83 HEX Convert ASCII to HEX P P P P 7
84 CCD Check code P P P P 7
85 VRRD Volume read P P 5
86 VRSC Volume scale read P P 5
87 ABS DABS Absolute value P P P P 3 5
88 PID DPID PID control P P P P 9 17
89 PLS Rising-edge output P P P P 3
90 LDP Rising–edge detection
operation
P P P P 3
91 LDF Falling–edge detection
operation
P P P P 3
92 ANDP Rising-edge series connection P P P P 3
93 ANDF Falling-edge series connection P P P P 3
94 ORP Rising-edge parallel connection P P P P 3
95 ORF Falling-edge parallel connection P P P P 3
96 TMR Timer P P P P 4
97 CNT DCNT Counter P P P P 4 6
98 INV Inverse operation P P P P 1
99 PLF Falling-edge output P P P P 3
258 ATMR Contact type timer P P P P 5
100 MODRD Read Modbus data P P P P 7
101 MODWR Write Modbus Data P P P P 7
102 FWD Forward Operation of VFD P P P P 7
103 REV Reverse Operation of VFD P P P P 7
104 STOP Stop VFD P P P P 7
105 RDST Read VFD Status P P P P 5
106 RSTEF Reset Abnormal VFD P P P P 5
107 LRC LRC checksum P P P P 7
108 CRC CRC checksum P P P P 7
150 MODRW MODBUS Read/ Write P P P P 11
206 ASDRW ASDA servo drive R/W P P P 7
113 ETHRW Ethernet communication ES2-
E-
P P 9
337 ETHRS Self-defined Ethernet
communication Command
ES2-
E
P P 13
295 DMVRW DMV Communication Command P 9
110 DECMP Floating point compare P P P P 13
111 DEZCP Floating point zone compare P P P P 17
112 DMOVR P P P P P 9
116 DRAD Degree à Radian P P P P 9
117 DDEG Radian à Degree P P P P 9
118 DEBCD Float to scientific conversion P P P P 9
119 DEBIN Scientific to float conversion P P P P 9
120 DEADD Floating point addition P P P P 13
121 DESUB Floating point subtraction P P P P 13
122 DEMUL Floating point multiplication P P P P 13
123 DEDIV Floating point division P P P P 13
124 DEXP Float exponent operation P P P P 9
125 DLN Float natural logarithm operation P P P P 9
126 DLOG Float logarithm operation P P P P 13
127 DESQR Floating point square root P P P P 9
128 DPOW Floating point power operation P P P P 13
129 INT DINT Float to integer P P P P 5 9
130 DSIN Sine P P P P 9
131 DCOS Cosine P P P P 9
132 DTAN Tangent P P P P 9
133 DASIN Arc Sine P P P P 9
134 DACOS Arc Cosine P P P P 9
135 DATAN Arc Tangent P P P P 9
172 DADDR Floating point addition P P P P 13
173 DSUBR Floating point subtraction P P P P 13
174 DMULR Floating point multiplication P P P P 13
175 DDIVR Floating point division P P P P 13
143 DELAY Delay P P P P 3
144 GPWM General PWM output P P P P 7
145 FTC V3.22 V2.66 V2.66 7
147 SWAP DSWAP Byte swap P P P P 3 5
148 MEMR Reading the data from the
file register
P P P 7
149 MEMW Writing the data into the file
register
P P P 7
154 RAND DRAND Random number P P P P 7 13
168 MVM DMVM Mask and combine
designated Bits
P P P P 7 13
176 MMOV 16-bit→32-bit Conversion P P P P 5
177 GPS GPS data receiving P P P P 5
178 DSPA Solar cell positioning P P P P 9
179 WSUM DWSUM Sum of multiple devices P P P P 7 13
202 SCAL Proportional value
calculation
P P P P 9
203 SCLP DSCLP Parameter proportional value
calculation
P P P P 9 13
205 CMPT DCMPT Compare table P P P P 9 17
207 CSFO Catch speed and
proportional output
P P P P 7
155 DABSR Absolute position read P P P P 13
156 DZRN Zero return P P P P 17
157 DPLSV P P P P 13
158 DDRVI Relative position control P P P P 17
159 DDRVA Absolute position control P P P P 17
191 DPPMR 2-Axis Relative Point to Point
Motion
P P P 17
192 DPPMA 2-Axis Absolute Point to Point
Motion
P P P 17
193 DCIMR 2-Axis Relative Position Arc
Interpolation
P P P 17
194 DCIMA 2-Axis Absolute Position Arc
Interpolation
P P P 17
195 DPTPO Single-Axis pulse output by
table
P P P P 13
197 DCLLM Close loop position control P P P P 17
198 DVSPO Variable speed pulse output P P P P 17
199 DICF Immediately change frequency P P P P 13
160 TCMP Time compare P P P P 11
161 TZCP Time Zone Compare P P P P 9
162 TADD Time addition P P P P 7
163 TSUB Time subtraction P P P P 7
166 TRD Time read P P P P 3
167 TWR Time write P P P P 3
169 HOUR DHOUR Hour meter P P P P 7 13
170 GRY DGRY BIN → Gray Code P P P P 5 9
171 GBIN DGBIN Gray Code → BIN P P P P 5 9
180 MAND Matrix AND P P P P 9
181 MOR Matrix OR P P P P 9
182 MXOR Matrix XOR P P P P 9
183 MXNR Matrix XNR P P P P 9
184 MINV Matrix inverse P P P P 7
185 MCMP Matrix compare P P P P 9
186 MBRD Matrix bit read P P P P 7
187 MBWR Matrix bit write P P P P 7
188 MBS Matrix bit shift P P P P 7
189 MBR Matrix bit rotate P P P P 7
190 MBC Matrix bit status count P P P P 7
215 LD& DLD& S1 & S2 P P P P 5 9
216 LD| DLD| S1 | S2 P P P P 5 9
217 LD^ DLD^ S1 ^ S2 P P P P 5 9
218 AND& DAND& S1 & S2 P P P P 5 9
219 AND| DAND| S1 | S2 P P P P 5 9
220 AND^ DAND^ S1 ^ S2 P P P P 5 9
221 OR& DOR& S1 & S2 P P P P 5 9
222 OR| DOR| S1 | S2 P P P P 5 9
223 OR^ DOR^ S1 ^ S2 P P P P 5 9
224 LD= DLD= S1 = S2 P P P P 5 9
225 LD> DLD> S1 > S2 P P P P 5 9
226 LD< DLD< S1 < S2 P P P P 5 9
228 LD<> DLD<> S1 ≠ S2 P P P P 5 9
229 LD<= DLD<= S1 ≦ S2 P P P P 5 9
230 LD>= DLD>= S1 ≧ S2 P P P P 5 9
232 AND= DAND= S1 = S2 P P P P 5 9
233 AND> DAND> S1 > S2 P P P P 5 9
234 AND< DAND< S1 < S2 P P P P 5 9
236 AND<> DAND<> S1 ≠ S2 P P P P 5 9
237 AND<= DAND<= S1 ≦ S2 P P P P 5 9
238 AND>= DAND>= S1 ≧ S2 P P P P 5 9
240 OR= DOR= S1 = S2 P P P P 5 9
241 OR> DOR> S1 > S2 P P P P 5 9
242 OR< DOR< S1 < S2 P P P P 5 9
244 OR<> DOR<> S1 ≠ S2 P P P P 5 9
245 OR<= DOR<= S1 ≦ S2 P P P P 5 9
246 OR>= DOR>= S1 ≧ S2 P P P P 5 9
296 LDZ> DLDZ> | S1 – S2 | > | S3 | P P P P 7 13
297 LDZ>= DLDZ>= | S1 – S2 | ≧ | S3 | P P P P 7 13
298 LDZ< DLDZ< | S1 – S2 | < | S3 | P P P P 7 13
299 LDZ<= DLDZ<= | S1 – S2 | ≦ | S3 | P P P P 7 13
300 LDZ= DLDZ= | S1 – S2 | = | S3 | P P P P 7 13
301 LDZ<> DLDZ<> | S1 – S2 | ≠ | S3 | P P P P 7 13
302 ANDZ> DANDZ> | S1 – S2 | > | S3 | P P P P 7 13
303 ANDZ>= DANDZ>= | S1 – S2 | ≧ | S3 | P P P P 7 13
304 ANDZ< DANDZ< | S1 – S2 | < | S3 | P P P P 7 13
305 ANDZ<= DANDZ<= | S1 – S2 | ≦ | S3 | P P P P 7 13
306 ANDZ= DANDZ= | S1 – S2 | = | S3 | P P P P 7 13
307 ANDZ<> DANDZ<> | S1 – S2 | ≠ | S3 | P P P P 7 13
308 ORZ> DORZ> | S1 – S2 | > | S3 | P P P P 7 13
309 ORZ>= DORZ>= | S1 – S2 | ≧ | S3 | P P P P 7 13
310 ORZ< DORZ< | S1 – S2 | < | S3 | P P P P 7 13
311 ORZ<= DORZ<= | S1 – S2 | ≦ | S3 | P P P P 7 13
312 ORZ= DORZ= | S1 – S2 | = | S3 | P P P P 7 13
313 ORZ<> DORZ<> | S1 – S2 | ≠ | S3 | P P P P 7 13
266 BOUT DBOUT Output specified bit of a word P P P P 5 9
267 BSET DBSET Set ON specified bit of a word P P P P 5 9
268 BRST DBRST Reset specified bit of a word P P P P 5 9
269 BLD DBLD Load NO contact by specified bit P P P P 5 9
270 BLDI DBLDI Load NC contact by specified bit P P P P 5 9
271 BAND DBAND Connect NO contact in series by
specified bit
P P P P 5 9
272 BANI DBANI Connect NC contact in series by
specified bit
P P P P 5 9
273 BOR DBOR Connect NO contact in parallel
by specified bit
P P P P 5 9
274 BORI DBORI Connect NC contact in parallel
by specified bit
P P P P 5 9
275 FLD= S1 = S2 P P P P 9
276 FLD> S1 > S2 P P P P 9
277 FLD< S1 < S2 P P P P 9
278 FLD<> S1 ≠ S2 P P P P 9
279 FLD<= S1 ≦ S2 P P P P 9
280 FLD>= S1 ≧ S2 P P P P 9
280 FAND= S1 = S2 P P P P 9
282 FAND> S1 > S2 P P P P 9
283 FAND< S1 < S2 P P P P 9
284 FAND<> S1 ≠ S2 P P P P 9
285 FAND<= S1 ≦ S2 P P P P 9
286 FAND>= S1 ≧ S2 P P P P 9
287 FOR= S1 = S2 P P P P 9
288 FOR> S1 > S2 P P P P 9
289 FOR< S1 < S2 P P P P 9
290 FOR<> S1 ≠ S2 P P P P 9
291 FOR<= S1 ≦ S2 P P P P 9
292 FOR>= S1 ≧ S2 P P P P 9

 

5/5 - (1 đánh giá)
Theo dõi
Thông báo của
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x