Vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta

Bài viết này thuộc khóa học lập trình plc delta online miễn phí của abientan, mời các bạn theo dõi toàn bộ khóa học tại đây:

Khóa học lập trình plc delta online miễn phí

Tác dụng của vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta

Giống như các hãng plc khác thì Delta cũng cung cấp cho người lập trình viên plc một số vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt quy định một chức năng cụ thể để có thể sử dụng trong quá trình viết chương trình. Thường thì vùng nhớ, thanh ghi, bit đặc biệt này sẽ nằm trong vùng nhớ M và D nên các bạn cần chú ý không sử dụng hai vùng nhớ vượt quá giới hạn để tránh bị trùng chéo lên vùng đặc biệt làm ảnh hưởng đến giá trị tính toán trong khi lập trình.

Đối với mỗi dòng plc delta khác nhau thì sẽ hỗ trợ vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt khác nhau do sự khác nhau của tập lệnh, các bạn tham khảo chi tiết trong manual của từng dòng để biết chính xác địa chỉ của vùng nhớ thanh ghi và bit đặc biệt này.

Vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt của plc delta ss2

Dưới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số vùng nhớ thanh ghi bit đặc biệt trên plc delta ss2:

Bit M đặc biệt trên plc delta ss2

M1000* Monitor normally open contact
M1001* Monitor normally closed contact
M1002* Enable single positive pulse at the
moment when RUN is activate (Normally
OFF)
M1003* Enable single negative pulse at the
moment when RUN is activate (Normally
ON)
M1004* ON when syntax errors occur
M1008* Watchdog timer (ON: PLC WDT time out)
M1009 Indicate LV signal due to 24VDC
insufficiency
M1011* 10ms clock pulse, 5ms ON/5ms OFF
M1012* 100ms clock pulse, 50ms ON / 50ms
OFF
M1013* 1s clock pulse, 0.5s ON / 0.5s OFF
M1014* 1 min clock pulse, 30s ON / 30s OFF
M1015* Enable high-speed timer
M1016* Indicate Year display mode of RTC.
M1017* ±30 seconds correction on real time clock
M1018 Flag for Radian/Degree, ON for degree
M1020 Zero flag
M1021 Borrow flag
M1022 Carry flag
M1024 COM1 monitor request
M1025* Indicate incorrect request for
communication
M1026 RAMP mode selection
M1027 PR output mode selection (8/16 bytes)
M1028 Switch T64~T126 timer resulotion
(10ms/100ms). ON =10ms
M1029* CH0 (Y0, Y1) pulse output execution
completed.
M1030* Pulse output Y1 execution completed
M1031* Clear all non-latched memory
M1032* Clear all latched memory
M1033* Output state latched at STOP
M1034* Disable all Y outputs
M1035* Enable X7 input point as RUN/STOP
switch
M1037* Enable 8-sets SPD function (Has to be
used with D1037) (SE does not support
this function.)
M1038 Switch T200~T255 timer resulotion
(10ms/1ms). ON = 1ms
M1039* Fix scan time
M1040 Disable step transition
M1041 Step transition start
M1042 Enable pulse operation
M1043 Zero return completed
M1044 Zero point condition
M1045 Disable “all output reset” function
M1046 Indicate STL status
M1047 Enable STL monitoring
M1048 Indicate alarm status
M1049 Enable alarm monitoring
M1050 Disable interruption I000 / I001
M1051 Disable interruption I100 / I101
M1052 Disable interruption I200 / I201
M1053 Disable interruption I300 / I301
M1054 Disable interruption I400 / I401
M1055 Disable interruption I500 / I501
M1056 Disable interruption I600~I699
M1057 Disable interruption I700~I799
Disable interruption I805~I899 (V2.00 and
above are supported.)
M1058 COM3 monitor request
M1059 Disable high-speed counter interruptions
I010~I080
M1060 System error message 1
M1061 System error message 2
M1062 System error message 3
M1063 System error message 4
M1064 Incorrect use of operands
M1065 Syntax error
M1066 Loop error
M1067* Program execution error
M1068* Execution error locked (D1068)
M1070 Switching clock pulse of Y1 for PWM
instruction (ON: 100us; OFF: 1ms)
M1071 Switching clock pulse of Y3 for PWM
instruction (ON: 100us; OFF: 1ms)
M1072 PLC status (RUN/STOP), ON = RUN
M1075 Error occurring when write in Flash ROM
M1078 Y0/CH0(Y0, Y1) pulse output pause
(immediate)
M1079 Y1 pulse output pause (immediate)
M1080 COM2 monitor request
M1081 Changing conversion mode for FLT
instruction
M1083* Selecting X6 pulse-width detecting mode.
M1083 = ON, detecting pulse-width when
X6 = ON; M1083 = OFF, detecting pulse
width when X6 = OFF.
M1084* Enabling X6 Pulse width detecting
function. (has to be used with M1183 and
D1023)
M1085 Selecting DVP-PCC01 duplicating function
M1086 Enabling password function for DVP
PCC01
M1088 Matrix comparison.
Comparing between equivalent values
(M1088 = ON) or different values (M1088
= OFF).
M1089 Indicating the end of matrix comparison.
When the comparison reaches the last bit,
M1089 = ON.
M1090 Indicating start of matrix comparison.
When the comparison starts from the first
bit, M1090 = ON.
M1091 Indicating matrix searching results. When
the comparison has matched results,
comparison will stop immediately and
M1091 = ON.
M1092 Indicating pointer error. When the pointer
Pr exceeds the comparison range, M1092
= ON
M1093 Matrix pointer increasing flag. Adding 1 to
the current value of the Pr.
M1094 Matrix pointer clear flag. Clear the current
value of the Pr to 0
M1095 Carry flag for matrix rotation / shift /
output.
M1096 Borrow flag for matrix rotation/shift/input
M1097 Direction flag for matrix
rotation/displacement
M1098 Counting the number of bits which are “1”
or “0”
M1099 ON when the bits counting result is “0”
M1102* Y2/CH1 (Y2, Y3) pulse output execution
completed
M1103* Y3 pulse output completed
M1104 Y2/CH1 (Y2, Y3) pulse output pause
(immediate)
M1105 Y3 pulse output pause (immediate)
M1106 Zero point selection. M1106=ON, change
the zero point to the right of DOG switch
for zero return on CH0.
M1107 Zero point selection. M1107=ON, change
the zero point to the right of DOG switch
for zero return on CH1.
M1108 Y0/CH0 (Y0, Y1) pulse output pause
(ramp down)
M1109 Y1 pulse output pause (ramp down)
M1110 Y2/CH1 (Y2, Y3) pulse output pause
(ramp down)
M1111 Y3 pulse output pause (ramp down)
M1112 Switching clock pulse of Y0 for PWM
instruction (ON: 100us; OFF: 1ms)
M1113 Switching clock pulse of Y2 for PWM
instruction (ON: 100us; OFF: 1ms)
M1119* Enable 2-speed output function of
DDRVI/DDRVA instructions
M1120* Retaining the communication setting of
COM2 (RS-485), modifying D1120 will be
invalid when M1120 is set.
M1121 For COM2(RS-485), data transmission
ready
M1122 For COM2(RS-485), sending request
M1123 For COM2(RS-485), data receiving
completed
M1124 For COM2(RS-485), data receiving ready
M1125 For COM2(RS-485), communication ready
status reset
M1126 For COM2(RS-485), set STX/ETX as user
defined or system defined
M1127 For COM2(RS-485), data sending /
receiving / converting completed. (RS
instruction is not supported)
M1128 For COM2(RS-485),
Transmitting/Receiving status Indication
M1129 For COM2(RS-485), receiving time out
M1130 For COM2(RS-485), STX/ETX selection
M1131 For COM2(RS-485), ON when
MODRD/RDST/MODRW data is being
converted from ASCII to Hex
M1132 ON when there are no communication
related instructions in the program
M1136* For COM3(RS-485/USB), retaining
communication setting
M1137 Retain DNET mapping data during non
executing period
M1138* For COM1 (RS-232), retaining
communication setting. Modifying D1036
will be invalid when M1138 is set.
M1139* For COM1(RS-232), ASCII/RTU mode
selection (OFF: ASCII; ON: RTU)
M1140 For COM2 (RS-485), MODRD / MODWR
/ MODRW data receiving error
M1141 For COM2 (RS-485), MODRD / MODWR
/ MODRW parameter error
M1142 Data receiving error of VFD-A handy
instructions
M1143* For COM2(RS-485), ASCII/RTU mode
selection (OFF: ASCII; ON: RTU)
M1148 After the instruction DELAY is executed,
the execution of the program following
DELAY is delayed for 5us.
M1156* Enabling the mask and alignment mark
function on I400/I401(X4) corresponding
to Y0
M1158* Enabling the mask and alignment mark
function on I600/I601(X6) corresponding
to Y2
M1161 8/16 bit mode (ON = 8 bit mode)
M1162 Switching between decimal integer and
binary floating point for SCLP instruction.
ON: binary floating point; OFF: decimal
integer
M1167 16-bit mode for HKY input
M1168 Designating work mode of SMOV
M1177 Enable the communication instruction for
Delta VFD series inverter.
ON: VFD-A (Default), OFF: other models
of VFD
M1178 Enable knob VR0
M1179 Enable knob VR1
M1180 The EX2/SX2 model reads analog-to
digital values immediately.
M1181 The EX2/SX2 model outputs digital-to
analog values immediately.
M1182* M1182 = ON, disable auto-mapping
function when connected with left-side
modules.
n For SA2 /SX2/SE models, values of
AIO modules will be auto-mapped to
D9800 and above.
n If the left side is connected with a
communication module, additional 10
words will be occupied. Ex: 04AD-SL
+ EN01-SL + SA2, average value of
Ch1~Ch4 of 04AD-SL maps to
D9810~D9813.
M1183* M1183 = ON, disable auto mapping
function when connected with special
modules
#: ES2/EX2: OFF; SS2/SA2/SX2/SE: ON
(maps to D9900 and above)
M1190 Set Y0 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1191 Set Y1 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1192 Set Y2 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1193 Set Y3 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1200 C200 counting mode (ON: count down)
M1201 C201 counting mode (ON: count down)
M1202 C202 counting mode ON: count down)
M1203 C203 counting mode (ON: count down)
M1204 C204 counting mode (ON: count down)
M1205 C205 counting mode (ON :count down)
M1206 C206 counting mode (ON: count down)
M1207 C207 counting mode (ON: count down)
M1208 C208 counting mode (ON: count down)
M1209 C209 counting mode (ON: count down)
M1210 C210 counting mode (ON: count down)
M1211 C211 counting mode (ON: count down)
M1212 C212 counting mode (ON: count down)
M1213 C213 counting mode (ON: count down)
M1214 C214 counting mode (ON: count down)
M1215 C215 counting mode (ON: count down)
M1216 C216 counting mode (ON: count down)
M1217 C217 counting mode (ON: count down)
M1218 C218 counting mode (ON: count down)
M1219 C219 counting mode (ON: count down)
M1220 C220 counting mode (ON: count down)
M1221 C221 counting mode (ON: count down)
M1222 C222 counting mode (ON: count down)
M1223 C223 counting mode (ON: count down)
M1224 C224 counting mode (ON: count down)
M1225 C225 counting mode (ON: count down)
M1226 C226 counting mode (ON: count down)
M1227 C227 counting mode (ON: count down)
M1228 C228 counting mode (ON: count down)
M1229 C229 counting mode (ON: count down)
M1230 C230 counting mode (ON: count down)
M1231 C231 counting mode (ON: count down)
M1232 C232 counting mode (ON: count down)
C232 counter monitor (ON: count down)
M1233 C233 counter monitor (ON: count down)
M1178 Enable knob VR0
M1179 Enable knob VR1
M1180 The EX2/SX2 model reads analog-to
digital values immediately.
M1181 The EX2/SX2 model outputs digital-to
analog values immediately.
M1182* M1182 = ON, disable auto-mapping
function when connected with left-side
modules.
n For SA2 /SX2/SE models, values of
AIO modules will be auto-mapped to
D9800 and above.
n If the left side is connected with a
communication module, additional 10
words will be occupied. Ex: 04AD-SL
+ EN01-SL + SA2, average value of
Ch1~Ch4 of 04AD-SL maps to
D9810~D9813.
M1183* M1183 = ON, disable auto mapping
function when connected with special
modules
#: ES2/EX2: OFF; SS2/SA2/SX2/SE: ON
(maps to D9900 and above)
M1190 Set Y0 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1191 Set Y1 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1192 Set Y2 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1193 Set Y3 high speed output as 0.01 ~ 10Hz
M1200 C200 counting mode (ON: count down)
M1201 C201 counting mode (ON: count down)
M1202 C202 counting mode ON: count down)
M1203 C203 counting mode (ON: count down)
M1204 C204 counting mode (ON: count down)
M1205 C205 counting mode (ON :count down)
M1206 C206 counting mode (ON: count down)
M1207 C207 counting mode (ON: count down)
M1208 C208 counting mode (ON: count down)
M1209 C209 counting mode (ON: count down)
M1210 C210 counting mode (ON: count down)
M1211 C211 counting mode (ON: count down)
M1212 C212 counting mode (ON: count down)
M1213 C213 counting mode (ON: count down)
M1214 C214 counting mode (ON: count down)
M1215 C215 counting mode (ON: count down)
M1216 C216 counting mode (ON: count down)
M1217 C217 counting mode (ON: count down)
M1218 C218 counting mode (ON: count down)
M1219 C219 counting mode (ON: count down)
M1220 C220 counting mode (ON: count down)
M1221 C221 counting mode (ON: count down)
M1222 C222 counting mode (ON: count down)
M1223 C223 counting mode (ON: count down)
M1224 C224 counting mode (ON: count down)
M1225 C225 counting mode (ON: count down)
M1226 C226 counting mode (ON: count down)
M1227 C227 counting mode (ON: count down)
M1228 C228 counting mode (ON: count down)
M1229 C229 counting mode (ON: count down)
M1230 C230 counting mode (ON: count down)
M1231 C231 counting mode (ON: count down)
M1232 C232 counting mode (ON: count down)
C232 counter monitor (ON: count down)
M1233 C233 counter monitor (ON: count down)
M1312 For COM1(RS-232), sending request
(Only applicable for MODRW and RS
instruction)
M1313 For COM1(RS-232), ready for data
receiving (Only applicable for MODRW
and RS instruction)
M1314 For COM1(RS-232), data receiving
completed (Only applicable for MODRW
and RS instruction)
M1315 For COM1(RS-232), data receiving error
(Only applicable for MODRW and RS
instruction)
M1316 For COM3(RS-485), sending request
(Only applicable for MODRW and RS
instruction)
M1317 For COM3(RS-485), ready for data
receiving (Only applicable for MODRW
and RS instruction)
M1318 For COM3(RS-485), data receiving
completed (Only applicable for MODRW
and RS instruction)
M1319 For COM3(RS-485), data receiving error
(Only applicable for MODRW and RS
instruction)
M1320* For COM3 (RS-485), ASCII/RTU mode
selection. (OFF: ASCII; ON: RTU)
M1334* Close the conditional contact and to
enable the instructions PLSR, DPLSR Y0,
DDRVI, DDRVA CH0(Y0/Y1) to execute
ramp-down (ON: Enable; OFF: Disable)
(available for ES2 V3.42/ES2-C/ES2-E:
V3.48/SS2 V3.28/SA2 V2.86/26SE
V2.0/SX2 V2.86 or later versions)
M1335* Close the conditional contact and to
enable the instructions PLSR/DPLSR
Y2/DDRVI/DDRVA CH1(Y2/Y3) (ON:
Enable; OFF: Disable) (available for ES2
V3.42/ES2-C/ES2-E: V3.48/SS2
V3.28/SA2 V2.86/26SE V2.0/SX2 V2.86
or later versions)
M1346* Output clear signals when ZRN is
completed
M1347 Auto-reset Y0 when high speed pulse
output is completed
M1348 Auto-reset Y1 when high speed pulse
output is completed
M1349 When M1349 is ON, the CANopen
function is enabled. (Only for DVP-ES2-
C)
M1350* Enable PLC LINK
M1351* Enable auto mode on PLC LINK
M1352* Enable manual mode on PLC LINK
M1353* Enable access up to 50 words through
PLC LINK (If M1353 is ON,
D1480~D1511 are latched devices.)
M1354* Enable simultaneous data read/write in a
polling of PLC LINK
M1355* Select Slave linking mode in PLC LINK
(ON: manual; OFF: auto-detection)
M1356* Enable station number selection function.
When both M1353 and M1356 are ON,
the user can specify the station number
in D1900~D1931
M1357* Enabling the detection of X0’s input pulse
frequency (ON: Enable; OFF: Disable)
M1358* Enablling the detection of X1’s input pulse
frequency (ON: Enable; OFF: Disable)
M1359* Enablling the detection of X2’s input pulse
frequency (ON: Enable; OFF: Disable)
M1360* Slave ID#1 status on PLC LINK network
M1361* Slave ID#2 status on PLC LINK network
M1362* Slave ID#3 status on PLC LINK network
M1363* Slave ID#4 status on PLC LINK network
M1364* Slave ID#5 status on PLC LINK network
M1365* Slave ID#6 status on PLC LINK network
M1366* Slave ID#7 status on PLC LINK network
M1367* Slave ID#8 status on PLC LINK network
M1368* Slave ID#9 status on PLC LINK network
M1369* Slave ID#10 status on PLC LINK network
M1370* Slave ID#11 status on PLC LINK network
M1371* Slave ID#12 status on PLC LINK network
M1372* Slave ID#13 status on PLC LINK network
M1373* Slave ID#14 status on PLC LINK network
M1374* Slave ID#15 status on PLC LINK network
M1375* Slave ID#16 status on PLC LINK network
M1376* Indicate Slave ID#1 data interchange
status on PLC LINK
M1377* Indicate Slave ID#2 data interchange
status on PLC LINK
M1378* Indicate Slave ID#3 data interchange
status on PLC LINK
M1379* Indicate Slave ID#4 data interchange
status on PLC LINK
M1380* Indicate Slave ID#5 data interchange
status on PLC LINK
M1381* Indicate Slave ID#6 data interchange
status on PLC LINK
M1382* Indicate Slave ID#7 data interchange
status on PLC LINK
M1383* Indicate Slave ID#8 data interchange
status on PLC LINK
M1384* Indicate Slave ID#9 data interchange
status on PLC LINK
M1385* Indicate Slave ID#10 data interchange
status on PLC LINK
M1386* Indicate Slave ID#11 data interchange
status on PLC LINK
M1387* Indicate Slave ID#12 data interchange
status on PLC LINK
M1388* Indicate Slave ID#13 data interchange
status on PLC LINK
M1389* Indicate Slave ID#14 data interchange
status on PLC LINK
M1390* Indicate Slave ID#15 data interchange
status on PLC LINK
M1391* Indicate Slave ID#16 data interchange
status on PLC LINK
M1392* Slave ID#1 linking error
M1393* Slave ID#2 linking error
M1394* Slave ID#3 linking error
M1395* Slave ID#4 linking error
M1396* Slave ID#5 linking error
M1397* Slave ID#6 linking error
M1398* Slave ID#7 linking error
M1399* Slave ID#8 linking error
M1400* Slave ID#9 linking error
M1357* Enabling the detection of X0’s input pulse
frequency (ON: Enable; OFF: Disable)
M1358* Enablling the detection of X1’s input pulse
frequency (ON: Enable; OFF: Disable)
M1359* Enablling the detection of X2’s input pulse
frequency (ON: Enable; OFF: Disable)
M1360* Slave ID#1 status on PLC LINK network
M1361* Slave ID#2 status on PLC LINK network
M1362* Slave ID#3 status on PLC LINK network
M1363* Slave ID#4 status on PLC LINK network
M1364* Slave ID#5 status on PLC LINK network
M1365* Slave ID#6 status on PLC LINK network
M1366* Slave ID#7 status on PLC LINK network
M1367* Slave ID#8 status on PLC LINK network
M1368* Slave ID#9 status on PLC LINK network
M1369* Slave ID#10 status on PLC LINK network
M1370* Slave ID#11 status on PLC LINK network
M1371* Slave ID#12 status on PLC LINK network
M1372* Slave ID#13 status on PLC LINK network
M1373* Slave ID#14 status on PLC LINK network
M1374* Slave ID#15 status on PLC LINK network
M1375* Slave ID#16 status on PLC LINK network
M1376* Indicate Slave ID#1 data interchange
status on PLC LINK
M1377* Indicate Slave ID#2 data interchange
status on PLC LINK
M1378* Indicate Slave ID#3 data interchange
status on PLC LINK
M1379* Indicate Slave ID#4 data interchange
status on PLC LINK
M1380* Indicate Slave ID#5 data interchange
status on PLC LINK
M1381* Indicate Slave ID#6 data interchange
status on PLC LINK
M1382* Indicate Slave ID#7 data interchange
status on PLC LINK
M1383* Indicate Slave ID#8 data interchange
status on PLC LINK
M1384* Indicate Slave ID#9 data interchange
status on PLC LINK
M1385* Indicate Slave ID#10 data interchange
status on PLC LINK
M1386* Indicate Slave ID#11 data interchange
status on PLC LINK
M1387* Indicate Slave ID#12 data interchange
status on PLC LINK
M1388* Indicate Slave ID#13 data interchange
status on PLC LINK
M1389* Indicate Slave ID#14 data interchange
status on PLC LINK
M1390* Indicate Slave ID#15 data interchange
status on PLC LINK
M1391* Indicate Slave ID#16 data interchange
status on PLC LINK
M1392* Slave ID#1 linking error
M1393* Slave ID#2 linking error
M1394* Slave ID#3 linking error
M1395* Slave ID#4 linking error
M1396* Slave ID#5 linking error
M1397* Slave ID#6 linking error
M1398* Slave ID#7 linking error
M1399* Slave ID#8 linking error
M1400* Slave ID#9 linking error
M1437* Indicate that writing to Slave ID#14 is
completed
M1438* Indicate that writing to Slave ID#15 is
completed
M1439* Indicate that writing to Slave ID#16 is
completed
M1524 Auto-reset Y2 when high speed pulse
output is completed
M1525 Auto-reset Y3 when high speed pulse
output is completed
M1534 Enable ramp-down time setting on Y0.
Has to be used with D1348.
M1535 Enable ramp-down time setting on Y2.
Has to be used with D1349.
M1538 Indicate pause status of Y0
M1539 Indicate pause status of Y1
M1540 Indicate pause status of Y2
M1541 Indicate pause status of Y3
M1580 The absolute position of Delta ASDA-A2
servo is read successfully by means of
the instruction DABSR.
M1581 The absolute position of Delta ASDA-A2
servo is not read successfully by means
of the instruction DABSR.
M1584 If the left limit switch of CH0 is enabled, it
can be triggered either by a rising-edge
signal or by a falling-edge signal. (OFF:
Rising-edge signal; ON: Falling-edge
signal)
M1585 If the left limit switch of CH1 is enabled, it
can be triggered either by a rising-edge
signal or by a falling-edge signal. (OFF:
Rising-edge signal; ON: Falling-edge
signal)
M1590 Enabling the acceleration of the Ethernet
data exchange (ON: Enable; OFF:
Disable)
M1598* Enabling the fetching of the value in the
hardware counter
C243/C245/C246/C247/C248/C251/C252
, and using X6 as a fetching signal (ON:
Enable; OFF: Disable)
M1599* Enabling the fetching of the value in the
hardware counter
C244/C249/C250/C253/C254, and using
X7 as a fetching signal (ON: Enable;
OFF: Disable)
M1700~
1731
Enabling to read the code 0X04 of the
Slave ID1 from PLC Link (available for
ES2, EX2, ES2-C, ES2-E V3.48/12SA2
V3.0/SX2 V3.0/26SE V2.0/28SA2 V3.0 or
later versions)

 

Vùng nhớ thanh ghi đặc biệt trên plc delt ss2

D1000* Setting value of the watchdog timer (WDT)
(Unit: 1ms)
D1001 Displaying the firmware version of DVP
PLC (For example, the firmware version is
1.0 if the value in D1001 is HXX10.)
D1002* Program capacity (ES2/EX2/SA2/SX2:
15872; SS2: 7920)
D1003 Sum of the PLC internal program memory
(ES2/EX2/SA2/SX2: -15872; SS2: -7920)
D1004* Syntax check error code
D1008* Step address when WDT is ON
D1009 Number of LV (Low voltage) signal
occurrence
D1010* Current scan time (Unit: 0.1ms)
D1011* Minimum scan time (Unit: 0.1ms)
D1012* Maximum scan time (Unit: 0.1ms)
D1015* Value of accumulative high-speed timer
(0~32,767, unit: 0.1ms)
D1018* π PI (Low byte)
D1019* π PI(High byte)
D1020* X0~X7 input filter (unit: ms) 0~20ms
adjustable
D1021* X10~X17 X7 input filter (unit: ms) 0~20ms
adjustable (available for ES2-E V3.48/SS2
V3.42/SA2 V3.0/SE V2.0 or later versions)
D1022 Counting mode selection (Double
frequency/ 4 times frequency) for AB phase
counter (From X0, X1 input)
D1023* Register for Storing detected pulse width
(unit: 0.1ms)
D1025* Code for communication request error
D1026* The pulse number for masking Y0 is set
when M1156 = ON (Low word)
D1027* The pulse number for masking Y0 is set
when M1156 = ON (High word)
If the value in the 32-bit register (D1027,
D1026) is less than or equal to 0, the
function will not be enabled. (Default value:
0)
D1028 Index register E0
D1029 Index register F0
D1030 PV of Y0 pulse output (Low word)
D1031 PV of Y0 pulse output (High word)
D1032 PV of Y1 pulse output (Low word)
D1033 PV of Y1 pulse output (High word)
D1036* COM1 (RS-232) communication protocol
D1037* Register for setting 8-sets SPD function
(has to be used with M1037)
D1038 1. Delay time setting for data response
when PLC is SLAVE in COM2 / COM3 RS-
485 communication. Range: 0 ~ 10,000
(unit: 0.1ms).
2. By using PLC LINK in COM2 (RS-485),
D1038 can be set to send next
communication data with delay. Range: 0 ~
10,000 (Unit: one scan cycle)
D1039* Fixed scan time (ms)
D1040 No. of the 1st step point which is ON.
D1041 No. of the 2nd step point which is ON
D1042 No. of the 3rd step point which is ON.
D1043 No. of the 4th step point which is ON
D1044 No. of the 5th step point which is ON.
D1045 No. of the 6th step point which is ON
D1046 No. of the 7th step point which is ON.
D1047 No. of the 8th step point which is ON
D1049 No. of alarm which is ON
D1050

D1055
Processing MODRD communication data
The PLC automatically converts the data in
D1070~D1085 in the ASCII mode into
hexadecimal values, or combines two lower
8 bits in the RTU mode into 16 bits in the
RTU mode.
D1056* Low word of X0’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1357.
D1057* High word of X0’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1357.
D1058* Low word of X1’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1358.
D1059* High word of X1’s input pulse frequency
(Unit: 0.001Hz)
It is used with M1358.
D1062* Average number of times an analog signal
is input to the EX2/SX2 series PLC
The default value is K10 for EX2 version
2.6 and version 2.8.
D1067* Error code for program execution error
D1068* Address of program execution error
D1070

D1085
Feedback data (ASCII) of Modbus
communication. When PLC’s RS-485
communication instruction receives
feedback signals, the data will be saved in
the registers D1070~D1085. Usres can
check the received data in these registers.
D1086 High word of the password in DVP-PCC01
(displayed in hex according to its ASCII
codes)
D1087 Low word of the password in DVP-PCC01
(displayed in hex according to its ASCII
codes)
D1089

D1099
Sent data of Modbus communication.
When PLC’s RS-485 communication
instruction sends out data, the data will be
stored in D1089~D1099. Users can check
the sent data in these registers.
D1109* COM3 (RS-485) Communication protocol
D1110* Average value of EX2/SX2 analog input
channel 0 (AD 0) When average times in
D1062 is set to 1, D1110 indicates present
value.
D1111* Average value of EX2/SX2 analog input
channel 1 (AD 1) When average times in
D1062 is set to 1, D1111 indicates present
value
D1112* Average value of EX2/SX2 analog input
channel 2 (AD 2) Whenaverage times in
D1062 is set to 1, D1112 indicates present
value
D1113* Average value of 20EX2/SX2 analog input
channel 3 (AD 3) Whenaverage times in
D1062 is set to 1, D1113 indicates present
value
Displaying the status of the analog input
channel of 30EX2
D1114* Enable/disable 20EX2/SX2 AD channels
(0: enable (default) / 1: disable)
bit0~bit3 sets AD0~AD3.
P.S. 30EX2 does not support this function.
D1115* 20EX2/SX2 analog input/output mode
setting
30EX2 analog input/output mode setting
D1116* Output value of analog output channel 0
(DA 0) of EX2/SX2
D1117* Output value of analog output channel 1
(DA 0) of 20EX2/SX2
P.S. 30EX2 does not support this function.
D1118* EX2/SX2 sampling time of analog/digital
converstion. Default: 2. Unit: 1ms.
Sampling time will be regarded as 2ms if
D1118≦ 2
D1120* COM2 (RS-485) communication protocol
D1121* COM1(RS-232) and COM2(RS-485) PLC
communication address
D1122 COM2(RS-485) Residual number of words
of transmitting data
D1123 COM2(RS-485) Residual number of words
of the receiving data
D1124 COM2(RS-485) Definition of start character
(STX)
D1125 COM2(RS-485) Definition of first ending
character (ETX1)
D1126 COM2(RS-485) Definition of second ending
character (ETX2)
D1127 Number of pulses for ramp-up operation of
positioning instruction (Low word)
D1128 Number of pulses for ramp-up operation of
positioning instruction (High word)
D1129 COM2 (RS-485) Communication time-out
setting (ms)
D1130 COM2 (RS-485) Error code returning from
Modbus
D1131 Input/output percentage value of
CH0(Y0,Y1) close loop control
D1132 Input/output percentage value of
CH1(Y2,Y3) close loop control
D1133 Number of pulses for ramp-down operation
of positioning instruction (Low word)
D1134 Number of pulses for ramp-down operation
of positioning instruction (High word)
D1135* Pulse number for masking Y2 when M1158
= ON (Low word)
D1136* Pulse number for masking Y2 when M1158
= ON (High word)
D1137* Address where incorrect use of operand
occurs
D1140* Number of I/O modules (max. 8)
D1142* Number of input points (X) on DIO modules
D1143* Number of output points (Y) on DIO
modules
D1145* Number of the connected let-side modules
D1150* Vale fetched from the hardware counter
C243/C245/C246/C247/C248/C251/C252
(Low word)
D1151* Value fetched from the hardware counter
C243/C245/C246/C247/C248/C251/C252
(High word)
D1152* Value fetched from the hardware counter
C244/C249/C250/C253/C254 (Low word)
D1153* Value fetched from the hardware conter
C244/C249/C250/C253/C254 (High word)
D1167 The specific end word to be detected for
RS instruction to execute an interruption
request (I140) on COM1 (RS-232).
D1168 The specific end word to be detected for
RS instruction to execute an interruption
request (I150) on COM2 (RS-485)
D1169 The specific end word to be detected for
RS instruction to execute an interruption
request (I160) on COM3 (RS-485)
D1178 VR0 value
D1179 VR1 value
D1182 Index register E1
D1183 Index register F1
D1184 Index register E2
D1185 Index register F2
D1186 Index register E3
D1187 Index register F3
D1188 Index register E4
D1189 Index register F4
D1190 Index register E5
D1191 Index register F5
D1192 Index register E6
D1193 Index register F6
D1194 Index register E7
D1195 Index register F7
D1220 Pulse output mode setting of CH0 (Y0, Y1)
D1221 Pulse output mode setting of CH1 (Y2, Y3)
D1232* Number of output pulses for CH0 (Y0, Y1)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (Low word).
D1233* Number of output pulses for CH0 (Y0, Y1)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (High word).
D1234* Number of output pulses for CH1 (Y2, Y3)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (Low word).
D1235* Number of output pulses for CH2 (Y2, Y3)
ramp-down stop when mark sensor
receives signals. (High word).
D1240* When interupt I400/I401/I100/I101 occurs,
D1240 stores the low word of high-speed
counter.
D1241* When interupt I400/I401/I100/I101 occurs,
D1241 stores the high Word of high-speed
counter.
D1242* When interupt I500/I501/I300/I301 occurs,
D1242 stores the low Wordof high-speed
counter.
D1243* When interupt I500/I501/I300/I301 occurs,
D1243 stores the high Word of high-speed
counter.
D1244 Idle time (pulse number) setting of CH0 (Y0,
Y1) The function is disabled if set value≦ 0.
D1245 Idle time (pulse number) setting of CH1 (Y2,
Y3) The function is disabled if set value≦ 0.
D1246* Low word of X2’s input pulse frequency
(Unit: 0.01Hz)
It is used with M1359.
D1247* High word of X2’s input pulse frequency
(Unit: 0.01Hz)
It is used with M1359.
D1249 Set value for COM1 (RS-232) data
receiving time-out (Unit: 1ms, min. 50ms,
value smaller than 50ms will be regarded
as 50ms) (only applicable for MODRW/RS
instruction) In RS instruction, no time-out
setting if “0” is specified.
D1250 COM1 (RS-232) communication error code
(only applicable for MODRW/RS
instruction)
D1252 Set value for COM3 (RS-485) data
receiving time-out (Unit: 1ms, min. 50ms,
value smaller than 50ms will be regarded
as 50ms) (only applicable for MODRW/RS
instruction) In RS instruction, no time-out
setting if “0” is specified
D1253 COM3 (RS-485) communication error code
(only applicable for MODRW/RS
instruction)
D1255* COM3 (RS-485) PLC communication
address
D1256

D1295
For COM2 RS-485 MODRW instruction.
D1256~D1295 store the sent data of
MODRW instruction. When MODRW
instruction sends out data, the data will be
stored in D1256~D1295. Users can check
the sent data in these registers.
D1296

D1311
For COM2 RS-485 MODRW instruction.
D1296~D1311 store the converted hex data
from D1070 ~ D1085 (ASCII). PLC
automatically converts the received ASCII
data in D1070 ~ D1085 into hex data.
D1312* Specify the number of additional pulses for
additional pulses output and Z-phase
seeking function of ZRN instruction (Has to
be used with M1308)
D1313* Second of RTC: 00 ~ 59
D1314* Minute of RTC: 00 ~ 59
D1315* Hour of RTC: 00 ~ 23
D1316* Day of RTC: 01 ~ 31
D1317* Month of RTC: 01 ~ 12
D1318* Week of RTC: 1 ~ 7
D1319* Year of RTC: 00 ~ 99 (A.D.)
D1320* ID of the 1st right side module
D1321* ID of the 2nd right side module
D1322* ID of the 3rd right side module
D1323* ID of the 4th right side module
D1324* ID of the 5th right side module
D1325* ID of the 6th right side module
D1326* ID of the 7th right side module
D1327* ID of the 8th right side module
D1336 PV of Y2 pulse output (Low word)
D1337 PV of Y2 pulse output (High word)
D1338 PV of Y3 pulse output (Low word)
D1339 PV of Y3 pulse output (High word)
D1340 Start/end frequency of the 1st group pulse
output CH0 (Y0, Y1)
D1343 Ramp up/down time of the 1st group pulse
output CH0 (Y0, Y1)
D1348* When M1534 = ON, D1348 stores the
ramp-down time of CH0(Y0, Y1) pulse
output.
D1349* When M1535 = ON, D1349 stores the
ramp-down time of CH1(Y2, Y3) pulse
output.
D1352 Start/end frequency of the 2nd group pulse
output CH1 (Y2, Y3)
D1353 Ramp up/down time of the 2nd group pulse
output CH1 (Y2, Y3)
D1354 PLC Link scan cycle (Unit: 1ms)
n Max: K32000
n D1354 = K0 when PLC Link stops or
when the first scan is completed
D1355* Starting reference for Master to read from
Slave ID#1
D1356* Starting reference for Master to read from
Slave ID#2
D1357* Starting reference for Master to read from
Slave ID#3
D1358* Starting reference for Master to read from
Slave ID#4
D1359* Starting reference for Master to read from
Slave ID#5
D1360* Starting reference for Master to read from
Slave ID#6
D1361* Starting reference for Master to read from
Slave ID#7
D1362* Starting reference for Master to read from
Slave ID#8
D1363* Starting reference for Master to read from
Slave ID#9
D1364* Starting reference for Master to read from
Slave ID#10
D1365* Starting reference for Master to read from
Slave ID#11
D1366* Starting reference for Master to read from
Slave ID#12
D1367* Starting reference for Master to read from
Slave ID#13
D1368* Starting reference for Master to read from
Slave ID#14
D1369* Starting reference for Master to read from
Slave ID#15
D1370* Starting reference for Master to read from
Slave ID#16
D1386 ID of the 1st left side module
D1387 ID of the 2nd left side module
D1388 ID of the 3rd left side module
D1389 ID of the 4th left side module
D1390 ID of the 5th left side module
D1391 ID of the 6th left side module
D1392 ID of the 7th left side module
D1393 ID of the 8th rleft side module
D1399* Starting ID of Slave designated by PLC
LINK
D1415* Starting reference for Master to write in
Slave ID#1
D1416* Starting reference for Master to write in
Slave ID#2
D1417* Starting reference for Master to write in
Slave ID#3
D1418* Starting reference for Master to write in
Slave ID#4
D1419* Starting reference for Master to write in
Slave ID#5
D1420* Starting reference for Master to write in
Slave ID#6
D1421* Starting reference for Master to write in
Slave ID#7
D1422* Starting reference for Master to write in
Slave ID#8
D1423* Starting reference for Master to write in
Slave ID#9
D1424* Starting reference for Master to write in
Slave ID#10
D1425* Starting reference for Master to write in
Slave ID#11
D1426* Starting reference for Master to write in
Slave ID#12
D1427* Starting reference for Master to write in
Slave ID#13
D1428* Starting reference for Master to write in
Slave ID#14
D1429* Starting reference for Master to write in
Slave ID#15
D1430* Starting reference for Master to write in
Slave ID#16
D1431* Times of PLC LINK polling cycle
D1432* Current times of PLC LINK polling cycle
D1433* Number of slave units linked to EASY PLC
LINK
D1434* Data length to be read on Slave ID#1
D1435* Data length to be read on Slave ID#2
D1436* Data length to be read on Slave ID#3
D1437* Data length to be read on Slave ID#4
D1438* Data length to be read on Slave ID#5
D1439* Data length to be read on Slave ID#6
D1440* Data length to be read on Slave ID#7
D1441* Data length to be read on Slave ID#8
D1442* Data length to be read on Slave ID#9
D1443* Data length to be read on Slave ID#10
D1444* Data length to be read on Slave ID#11
D1445* Data length to be read on Slave ID#12
D1446* Data length to be read on Slave ID#13
D1447* Data length to be read on Slave ID#14
D1448* Data length to be read on Slave ID#15
D1449* Data length to be read on Slave ID#16
D1450* Data length to be written on Slave ID#1
D1451* Data length to be written on Slave ID#2
D1452* Data length to be written on Slave ID#3
D1453* Data length to be written on Slave ID#4
D1454* Data length to be written on Slave ID#5
D1455* Data length to be written on Slave ID#6
D1456* Data length to be written on Slave ID#7
D1457* Data length to be written on Slave ID#8
D1458* Data length to be written on Slave ID#9
D1459* Data length to be written on Slave ID#10
D1460* Data length to be written on Slave ID#11
D1461* Data length to be written on Slave ID#12
D1462* Data length to be written on Slave ID#13
D1463* Data length to be written on Slave ID#14
D1464* Data length to be written on Slave ID#15
D1465* Data length to be written on Slave ID#16
D1480*

D1495*
The data which is read from slave ID#1 in
the PLC LINK at the time when M1353 is
OFF
The initial data register where the data read
from slave ID#1~ID#16 in the PLC LINK is
stored at the time when M1353 is ON
D1496*

D1511*
The data which is written into slave ID#1 in
the PLC LINK at the time when M1353 is
OFF
The initial data register where the data
written into slave ID#1~ID#16 in the PLC
LINK is stored at the time when M1353 is
ON
D1512*

D1527*
The data which is read from slave ID#2 in
the PLC LINK
D1528*

D1543*
The data which is written into slave ID#2 in
the PLC LINK
D1544*

D1559*
The data which is read from slave ID#3 in
the PLC LINK
D1560*

D1575*
The data which is written into slave ID#3 in
the PLC LINK
D1576*

D1591*
The data which is read from slave ID#4 in
the PLC LINK
D1592*

D1607*
The data which is written into slave ID#4 in
the PLC LINK
D1608*

D1623*
The data which is read from slave ID#5 in
the PLC LINK
D1624*

D1639*
The data which is written into slave ID#5 in
the PLC LINK
D1640*

D1655*
The data which is read from slave ID#6 in
the PLC LINK
D1656*

D1671*
The data which is written into slave ID#6 in
the PLC LINK
D1672*

D1687*
The data which is read from slave ID#7 in
the PLC LINK
D1688*

D1703*
The data which is written into slave ID#7 in
the PLC LINK
D1704*

D1719*
The data which is read from slave ID#8 in
the PLC LINK
D1720*

D1735*
The data which is written into slave ID#8 in
the PLC LINK
D1736*

D1751*
The data which is read from slave ID#9 in
the PLC LINK
D1752*

D1767*
The data which is written into slave ID#9 in
the PLC LINK
D1768*

D1783*
The data which is read from slave ID#10 in
the PLC LINK
D1784*

D1799*
The data which is written into slave ID#10
in the PLC LINK
D1800*

D1815*
The data which is read from slave ID#11 in
the PLC LINK
D1816*

D1831*
The data which is written into slave ID#11
in the PLC LINK
D1832*

D1847*
The data which is read from slave ID#12 in
the PLC LINK
D1848*

D1863*
The data which is written into slave ID#12
in the PLC LINK
D1864*

D1879*
The data which is read from slave ID#13 in
the PLC LINK
D1880*

D1895*
The data which is written into slave ID#13
in the PLC LINK
D1896*

D1911*
The data which is read from slave ID#14 in
the PLC LINK
D1900*

D1931*
Specify the station number of Slaves for
PLC-Link when M1356 is ON. Consecutive
station numbers set by D1399 will be
invalid in this case. Note that the registers
are latched only when M1356 is ON.
D1912*

D1927*
The data which is written into slave ID#14
in the PLC LINK
D1928*

D1943*
The data which is read from slave ID#15 in
the PLC LINK
D1944*

D1959*
The data which is written into slave ID#15
in the PLC LINK
D1960*

D1975*
The data which is read from slave ID#16 in
the PLC LINK
D1976*

D1991*
The data which is written into slave ID#16
in the PLC LINK
D1994 Remaining times for PLC password setting
on DVP-PCC01
D1995 Data length for PLC ID Setting on DVP
PCC01
D1996 1st Word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D1997 2nd Word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D1998 3rd Word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D1999 4th word of PLC ID Setting for DVP-PCC01
(Indicated by Hex format corresponding to
ASCII codes)
D9800~
D9879
They are for left-side special modules
which are connected to an SA2/SX2/SE
series MPU.
D9900~
D9979
They are for special modules connected to
an ES2/EX2 series MPU. (Please refer to
DVP-PLC Operation Manual – Modules
for more information)
They are for right-side special modules
connected to an SA2/SX2/SE series MPU.
D9980 CANopen status message code
(Only for DVP-ES2-C series MPUs)
D9981~
D9996
(Only for DVP-ES2-C series MPUs)
CANopen status message code in slave
station 1~slave station 16
D9998 Bit0~15 represent station 1~station 16. If a
bit is ON, an error occurs.
(It is only applicable to DVP-ES2-C series
MPUs. If DVP-ES2-C V3.24 (or above) is
turned from OFF to ON, the value in D9998
will be H’0. If DVP-ES2-C V3.26 (or above)
is turned from OFF to ON, the value in
D9998 will be H’FFFF.)
D9999 Showing the CAN baud rate
K1: 20K; K2: 50K; K3: 125K; K4: 250K; K5:
500K; K6: 1M
(It is only applicable to DVP-ES2-C V3.26
and above.)

 

Đánh giá
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x