Home / Kiến thức / Tổng hợp danh sách tập lệnh lập trình plc mitsubishi

Tổng hợp danh sách tập lệnh lập trình plc mitsubishi

Bài viết này thuộc khóa học plc mitsubishi online miễn phí của abientan. Các bạn tham khảo chi tiết bài viết tại:

khóa học plc mitsubishi online miễn phí

Lưu ý khi sử dụng tổng hợp lệnh lập trình cho PLC Mitsubishi

  • Một số lệnh xử lý liên quan tới số thực và lệnh đặc biệt chỉ áp dụng được trên Plc FX2N trở lên. Các bạn mở GX Develop chọn loại PLC đang dùng nếu nhập được lệnh tức là lệnh này chạy được trên plc của bạn.
  • Bạn cần đọc mô tả chi tiết cách thức của lệnh theo lại liệu dưới đây để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của từng lệnh.

Tham khảo sản phẩm: Plc cũ giá rẻ

Download: Mô tả chi tiết tập lệnh PLC Mitsubishi

Tổng hợp tập lệnh lập trình PLC Mitsubishi

Basic Instructions
LD Initial logical operation contact type NO
(normally open)
LDI Initial logical operation contact type NC
(normally closed)
AND Serial connection of NO contacts
ANI Serial connection of NC contacts
OR Parallel connection of NO contacts
ORI Parallel connection of NC contacts
LDP Initial logical operation of rising edge pulse
LDF Initial logical operation of falling edge pulse
ANDP Serial connection of rising edge pulse
ANDF Serial connection of falling edge pulse
ORP Parallel connection of rising edge pulse
ORF Parallel connection of falling edge pulse
OUT Coil drive
OUT_T Timer drive
OUT_C Counter drive
OUT_C_2 Counter drive
AND(···) Serial connection of circuit block
OR(···) Parallel connection of circuit block
MPS Stack pushdown
MRD Stack read
MPP Stack popup
INV Invert the current result of the internal PLC
operations
MEP Conversion of operation result to leading edge
pulse
MEF Conversion of operation result to trailing edge
pulse
SET Set bit device latch ON
RST Reset bit device OFF and clear current value and
resister
PLS Rising edge pulse differential output
PLF Falling edge pulse differential output
MC Connection to common contact
MCR Clear connection to common contact
END Program END, I/O refresh and return to step 0
NOP No operation or null step
Step Ladder Instructions
STL Starts step ladder
RET Completes step ladder
Applied Instructions
Program Flow
CJ Continuous Conditional jump
CJP Pulse Conditional jump
CALL Continuous Call subroutine
CALLP Pulse Call subroutine
SRET Continuous Subroutine return
IRET Continuous Interrupt return
DI Continuous Disable interrupt
EI Continuous Enable interrupt
FEND Continuous Main routine program end
WDT Continuous Watchdog timer refresh
WDTP Pulse Watchdog timer refresh
FOR Continuous Start a FOR/NEXT loop
NEXT Continuous End a FOR/NEXT loop
Move and Compare
CMP Continuous Compare
CMPP Pulse Compare
DCMP Continuous Compare
DCMPP Pulse Compare
ZCP Continuous Zone compare
ZCPP Pulse Zone compare
DZCP Continuous Zone compare
DZCPP Pulse Zone compare
MOV Continuous Move
MOVP Pulse Move
DMOV Continuous Move
DMOVP Pulse Move
SMOV Continuous Shift move
SMOVP Pulse Shift move
CML Continuous Inversion move
CMLP Pulse Inversion move
DCML Continuous Inversion move
DCMLP Pulse Inversion move
BMOV Continuous Block move
BMOVP Pulse Block move
FMOV Continuous Fill move
FMOVP Pulse Fill move
DFMOV Continuous Fill move
DFMOVP Pulse Fill move
XCH Continuous Exchange
XCHP Pulse Exchange
DXCH Continuous Exchange
DXCHP Pulse Exchange
BCD Continuous Conversion to binary coded decimal
BCDP Pulse Conversion to binary coded decimal
DBCD Continuous Conversion to binary coded decimal
DBCDP Pulse Conversion to binary coded decimal
BIN Continuous Conversion to binary
BINP Pulse Conversion to binary
DBIN Continuous Conversion to binary
DBINP Pulse Conversion to binary
Arithmetic and Logical Operation
ADDP Pulse Addition
DADD Continuous Addition
DADDP Pulse Addition
SUBP Pulse Subtraction
DSUB Continuous Subtraction
DSUBP Pulse Subtraction
MULP Pulse Multiplication
DMUL Continuous Multiplication
DMULP Pulse Multiplication
DIVP Pulse Division
DDIV Continuous Division
DDIVP Pulse Division
INC Continuous Increment
INCP Pulse Increment
DINC Continuous Increment
DINCP Pulse Increment
DEC Continuous Decrement
DECP Pulse Decrement
DDEC Continuous Decrement
DDECP Pulse Decrement
WAND Continuous Logical word AND
WANDP Pulse Logical word AND
DAND Continuous Logical word AND
DANDP Pulse Logical word AND
WOR Continuous Logical word OR
WORP Pulse Logical word OR
DOR Continuous Logical word OR
DORP Pulse Logical word OR
WXOR Continuous Logical exclusive OR
WXORP Pulse Logical exclusive OR
DXOR Continuous Logical exclusive OR
DXORP Pulse Logical exclusive OR
NEG Continuous Negation
NEGP Pulse Negation
DNEG Continuous Negation
DNEGP Pulse Negation
Rotation and Shift Operation
ROR Continuous Rotation right
RORP Pulse Rotation right
DROR Continuous Rotation right
DRORP Pulse Rotation right
ROL Continuous Rotation left
ROLP Pulse Rotation left
DROL Continuous Rotation left
DROLP Pulse Rotation left
RCR Continuous Rotation right with carry
RCRP Pulse Rotation right with carry
DRCR Continuous Rotation right with carry
DRCRP Pulse Rotation right with carry
RCL Continuous Rotation left with carry
RCLP Pulse Rotation left with carry
DRCL Continuous Rotation left with carry
DRCLP Pulse Rotation left with carry
SFTR Continuous Bit shift right
SFTRP Pulse Bit shift right
SFTL Continuous Bit shift left
SFTLP Pulse Bit shift left
WSFR Continuous Word shift right
WSFRP Pulse Word shift right
WSFL Continuous Word shift left
WSFLP Pulse Word shift left
SFWR Continuous Shift write
[FIFO/FILO control]
SFWRP Pulse Shift write
[FIFO/FILO control]
SFRD Continuous Shift read
[FIFO control]
SFRDP Pulse Shift read
[FIFO control]
Data Operation
ZRST Continuous Zone reset
ZRSTP Pulse Zone reset
DECO Continuous Decode
DECOP Pulse Decode
ENCO Continuous Encode
ENCOP Pulse Encode
SUM Continuous Sum of active bits
SUMP Pulse Sum of active bits
DSUM Continuous Sum of active bits
DSUMP Pulse Sum of active bits
BON Continuous Check specified bit status
BONP Pulse Check specified bit status
DBON Continuous Check specified bit status
DBONP Pulse Check specified bit status
MEAN Continuous Mean
MEANP Pulse Mean
DMEAN Continuous Mean
DMEANP Pulse Mean
ANS Continuous Timed annunciator set
ANR Continuous Annuncator reset
ANRP Pulse Annuncator reset
SQR Continuous Square root
SQRP Pulse Square root
DSQR Continuous Square root
DSQRP Pulse Square root
FLT Continuous Conversion to floating point
FLTP Pulse Conversion to floating point
DFLT Continuous Conversion to floating point
DFLTP Pulse Conversion to floating point
High Speed Processing
REF Continuous Refresh
REFP Pulse Refresh
REFF Continuous Refresh and filter adjust
REFFP Pulse Refresh and filter adjust
MTR Continuous Input matrix
DHSCS Continuous High speed counter set
DHSCS_I Continuous High Speed Interrupt Counter Set
DHSCR Continuous High speed counter reset
DHSZ Continuous High speed counter zone compare
SPD Continuous Speed detection
DSPD Continuous Speed detection
PLSY Continuous Pulse Y output
DPLSY Continuous Pulse Y output
PWM Continuous Pulse width modulation
PLSR Continuous Acceleration/deceleration setup
DPLSR Continuous Acceleration/deceleration setup
Handy Instruction
IST Continuous Initial state
SER Continuous Search a data stack
SERP Pulse Search a data stack
DSER Continuous Search a data stack
DSERP Pulse Search a data stack
ABSD Continuous Absolute drum sequencer
DABSD Continuous Absolute drum sequencer
INCD Continuous Incremental drum sequencer
TTMR Continuous Teaching timer
STMR Continuous Special timer
ALT Continuous Alternate state
ALTP Pulse Alternate state
RAMP Pulse Ramp variable value
ROTC Continuous Rotary table control
SORT Continuous SORT tabulated data
External FX I/O Device
TKY Continuous Ten key input
DTKY Continuous Ten key input
HKY Continuous Hexadecimal input
DHKY Continuous Hexadecimal input
DSW Continuous Digital switch
SEGD Continuous Seven segment decoder
SEGDP Pulse Seven segment decoder
SEGL Continuous Seven segment with latch
ARWS Continuous Arrow switch
ASC Continuous ASCII code data input
PR Continuous Print (ASCII code)
FROM Continuous Read from a special function block
FROMP Pulse Read from a special function block
DFROM Continuous Read from a special function block
DFROMP Pulse Read from a special function block
TO Continuous Write to a special function block
TOP Pulse Write to a special function block
DTO Continuous Write to a special function block
DTOP Pulse Write to a special function block
External Device (optional devices)
RS Continuous Serial Communication
PRUN Continuous Parallel run (octal mode)
PRUNP Pulse Parallel run (octal mode)
DPRUN Continuous Parallel run (octal mode)
DPRUNP Pulse Parallel run (octal mode)
ASCI Continuous Hexadecimal to ASCII conversion
ASCIP Pulse
HEX Continuous ASCII to hexadecimal conversion
HEXP Pulse ASCII to hexadecimal conversion
CCD Continuous Check code
CCDP Pulse Check code
VRRD Continuous Volume read
VRRDP Pulse Volume read
VRSC Continuous Volume scale
VRSCP Pulse Volume scale
RS2 Continuous Serial data communication 2
PID Continuous PID control loop
External Device
MNET Continuous F-16NP/NT communication
MNETP Pulse F-16NP/NT communication
ANRD Continuous Read from F2-6A
ANRDP Pulse Read from F2-6A
ANWR Continuous Write to F2-6A
ANWRP Pulse Write to F2-6A
RMST Continuous F2-2RM start
RMWR Continuous Write to F2-2RM
RMWRP Pulse Write to F2-2RM
DRMWR Continuous Write to F2-2RM
DRMWRP Pulse Write to F2-2RM
RMRD Continuous Read from F2-2RM
RMRDP Pulse Read from F2-2RM
DRMRD Continuous Read from F2-2RM
DRMRDP Pulse Read from F2-2RM
RMMN Continuous F2-2RM monitor
RMMNP Pulse F2-2RM monitor
BLK Continuous Specify F2-0GM
BLKP Pulse Specify F2-0GM
MCDE Continuous F2-0GM code
MCDEP Pulse F2-0GM code
Data Transfer 2
ZPUSH Continuous Batch store of index register
ZPUSHP Pulse Batch store of index register
ZPOP Continuous Batch POP of index register
ZPOPP Pulse Batch POP of index register
Floating Point
DECMP Continuous Floating point compare
DECMPP Pulse Floating point compare
DEZCP Continuous Floating point zone compare
DEZCPP Pulse
DEMOV Continuous Floating point move
DEMOVP Pulse
DESTR Continuous Floating point to character string
conversion
DESTRP Pulse
DEVAL Continuous Character string to floating point
conversion
DEVALP Pulse
DEBCD Continuous Floating point to scientific notation
conversion
DEBCDP Pulse
DEBIN Continuous Scientific notation to floating point
conversion
DEBINP Pulse
DEADD Continuous Floating point addition
DEADDP Pulse
DESUB Continuous Floating point subtraction
DESUBP Pulse
DEMUL Continuous Floating point multiplication
DEMULP Pulse
DEDIV Continuous Floating point division
DEDIVP Pulse
DEXP Continuous Floating point exponent
DEXPP Pulse
DLOGE Continuous Floating point natural logarithm
DLOGEP Pulse
DLOG10 Continuous Floating point common logarithm
DLOG10P Pulse
DESQR Continuous Floating point square root
DESQRP Pulse
DENEG Continuous Floating point negation
DENEGP Pulse
INT Continuous Floating point to integer conversion
INTP Pulse
DINT Continuous
DINTP Pulse
DSIN Continuous Floating point sine
DSINP Pulse
DCOS Continuous Floating point cosine
DCOSP Pulse
DTAN Continuous Floating point tangent
DTANP Pulse
DASIN Continuous Floating point arc sine
DASINP Pulse
DACOS Continuous Floating point arc cosine
DACOSP Pulse
DATAN Continuous Floating point arc tangent
DATANP Pulse
DRAD Continuous Floating point degrees to radians
conversion
DRADP Pulse
DDEG Continuous Floating point radians to degrees
conversion
DDEGP Puls
Data Operation 2
WSUM Continuous Sum of word data
WSUMP Pulse
DWSUM Continuous
DWSUMP Pulse
WTOB Continuous WORD to BYTE
WTOBP Pulse
BTOW Continuous BYTE to WORD
BTOWP Pulse
UNI Continuous 4-bit linking of word data
UNIP Pulse
DIS Continuous 4-bit grouping of word data
DISP Pulse
SWAP Continuous Byte swap
SWAPP Pulse
DSWAP Continuous
DSWAPP Pulse
SORT2 Continuous Sort tabulated data 2
DSORT2 Continuous
Positioning Control
DSZR Continuous Dog search zero return
DVIT Continuous Interrupt positioning
DDVIT Continuous Interrupt positioning
DTBL Continuous Batch data positioning mode
DABS Continuous Absolute current value read
ZRN Continuous Zero return
DZRN Continuous
PLSV Continuous Variable speed pulse output
DPLSV Continuous
DRVI Continuous Drive to increment
DDRVI Continuous
DRVA Continuous Drive to absolute
DDRVA Continuous
Real Time Clock Control
TCMP Continuous RTC data compare
TCMPP Pulse
TZCP Continuous RTC data zone compare
TZCPP Pulse
TADD Continuous RTC data addition
TADDP Pulse
TSUB Continuous RTC data subtraction
TSUBP Pulse
HTOS Continuous Hour to second conversion
HTOSP Pulse
DHTOS Continuous
DHTOSP Pulse
STOH Continuous Second to hour conversion
STOHP Pulse
DSTOH Continuous
DSTOHP Pulse
TRD Continuous Read RTC data
TRDP Pulse
TWR Continuous Set RTC data
TWRP Pulse
HOUR Continuous Hour meter
DHOUR Continuous
External Device
GRY Continuous Decimal to gray code conversion
GRYP Pulse
DGRY Continuous
DGRYP Pulse
GBIN Continuous Gray code to decimal conversion
GBINP Pulse
DGBIN Continuous
DGBINP Pulse
RDA Continuous Read from dedicated analog block
RDAP Pulse
WRA Continuous Write to dedicated analog block
WRAP Pulse
Extension Function
EXTR_IN Continuous External ROM function
EXTRP_IN Pulse
EXTR_OUT Continuous
EXTRP_OUT Pulse
Others
COMRD Continuous Read device comment data
COMRDP Pulse
RND Continuous Random number generation
RNDP Pulse Random number generation
DUTY Continuous Timing pulse generation
CRC Continuous Cyclic redundancy check
CRCP Pulse Cyclic redundancy check
DHCMOV Continuous High speed counter move
Block Data Operation
BK+ Continuous Block data addition
BK+P Pulse Block data addition
DBK+ Continuous Block data addition
DBK+P Pulse Block data addition
BK- Continuous Block data subtraction
BK-P Pulse Block data subtraction
DBK- Continuous Block data subtraction
DBK-P Pulse Block data subtraction
BKCMP= Continuous Block data compare
BKCMP> Continuous Block data compare
BKCMP< Continuous Block data compare
BKCMP<> Continuous Block data compare
BKCMP<= Continuous Block data compare
BKCMP>= Continuous Block data compare
BKCMP=P Pulse Block data compare
BKCMP>P Pulse Block data compare
BKCMP<P Pulse Block data compare
BKCMP<>P Pulse Block data compare
BKCMP<=P Pulse Block data compare
BKCMP>=P Pulse Block data compare
DBKCMP= Continuous Block data compare
DBKCMP> Continuous Block data compare
DBKCMP< Continuous Block data compare
DBKCMP<> Continuous Block data compare
DBKCMP<= Continuous Block data compare
DBKCMP>= Continuous Block data compare
DBKCMP=P Pulse Block data compare
DBKCMP>P Pulse Block data compare
DBKCMP<P Pulse Block data compare
DBKCMP<>P Pulse Block data compare
DBKCMP<=P Pulse Block data compare
DBKCMP>=P Pulse Block data compare
Character String Control
STR Continuous BIN to character string conversion
STRP Pulse BIN to character string conversion
DSTR Continuous BIN to character string conversion
DSTRP Pulse BIN to character string conversion
VAL Continuous Character string to BIN conversion
VALP Pulse Character string to BIN conversion
DVAL Continuous Character string to BIN conversion
DVALP Pulse Character string to BIN conversion
$+ Continuous Link character strings
$+P Pulse Link character strings
LEN Continuous Character string length detection
LENP Pulse Character string length detection
RIGHT Continuous Extracting character string data
from the right
RIGHTP Pulse Extracting character string data
from the right
LEFT Continuous Extracting character string data
from the left
LEFTP Pulse Extracting character string data
from the left
MIDR Continuous Random selection of character
strings
MIDRP Pulse Random selection of character
strings
MIDW Continuous Random replacement of character
strings
MIDWP Pulse Random replacement of character
strings
INSTR Continuous Character string search
INSTRP Pulse Character string search
$MOV Continuous Character string transfer
$MOVP Pulse Character string transfer
Data Operation
FDEL Continuous Deleting data from tables
FDELP Pulse Deleting data from tables
FINS Continuous Inserting data to tables
FINSP Pulse Inserting data to tables
POP Continuous Shift last data read
[FILO control]
POPP Pulse Shift last data read
[FILO control]
SFR Continuous Bit shift right with carry
SFRP Pulse Bit shift right with carry
SFL Continuous Bit shift left with carry
SFLP Pulse Bit shift left with carry
Data Comparison
LD= Continuous Load compare
LD> Continuous Load compare
LD< Continuous Load compare
LD<> Continuous Load compare
LD<= Continuous Load compare
LD>= Continuous Load compare
LDD= Continuous Load compare
LDD> Continuous Load compare
LDD< Continuous Load compare
LDD<> Continuous Load compare
LDD<= Continuous Load compare
LD>= Continuous Load compare
AND= Continuous AND compare
AND> Continuous AND compare
AND< Continuous AND compare
AND<> Continuous AND compare
AND<= Continuous AND compare
AND>= Continuous AND compare
ANDD= Continuous AND compare
ANDD> Continuous AND compare
ANDD< Continuous AND compare
ANDD<> Continuous AND compare
ANDD<= Continuous AND compare
ANDD>= Continuous AND compare
OR= Continuous OR compare
OR> Continuous OR compare
OR< Continuous OR compare
OR<> Continuous OR compare
OR<= Continuous OR compare
OR>= Continuous OR compare
ORD= Continuous OR compare
ORD> Continuous OR compare
ORD< Continuous OR compare
ORD<> Continuous OR compare
ORD<= Continuous OR compare
ORD>= Continuous OR compare
Data Table Operation
LIMIT Continuous Limit control
LIMITP Pulse Limit control
DLIMIT Continuous Limit control
DLIMITP Pulse Limit control
BAND Continuous Dead band control
BANDP Pulse Dead band control
DBAND Continuous Dead band control
DBANDP Pulse Dead band control
ZONE Continuous Zone control
ZONEP Pulse Zone control
DZONE Continuous Zone control
DZONEP Pulse Zone control
SCL Continuous Scaling
(coordinate by point data)
SCLP Pulse Scaling
(coordinate by point data)
DSCL Continuous Scaling
(coordinate by point data)
DSCLP Pulse Scaling
(coordinate by point data)
DABIN Continuous Decimal ASCII to BIN conversion
DABINP Pulse Decimal ASCII to BIN conversion
DDABIN Continuous Decimal ASCII to BIN conversion
DDABINP Pulse Decimal ASCII to BIN conversion
BINDA Continuous BIN to decimal ASCII conversion
BINDAP Pulse BIN to decimal ASCII conversion
DBINDA Continuous BIN to decimal ASCII conversion
DBINDAP Pulse BIN to decimal ASCII conversion
SCL2 Continuous Scaling 2
(coordinate by X/Y data)
SCL2P Pulse Scaling 2
(coordinate by X/Y data)
DSCL2 Continuous Scaling 2
(coordinate by X/Y data)
DSCL2P Pulse Scaling 2
(coordinate by X/Y data)
External Device Communication
IVCK Continuous Inverter status check
IVDR Continuous Inverter drive
IVRD Continuous Inverter parameter read
IVWR Continuous Inverter parameter write
IVBWR Continuous Inverter parameter block write
IVMC Continuous Inverter Multi Command
ADPRW Continuous MODBUS Read / Write
Data Transfer
RBFM Continuous Divided BFM read
WBFM Continuous Divided BFM write
High Speed Processing 2
DHSCT Continuous High speed counter compare with
data table
Extension File Register Control
LOADR Continuous Load from ER
LOADRP Pulse Load from ER
SAVER Continuous Save to ER
INITR Continuous Initialize R and ER
INITRP Pulse Initialize R and ER
LOGR Continuous Logging R and ER
LOGRP Pulse Logging R and ER
RWER Continuous Rewrite to ER
RWERP Pulse Rewrite to ER
INITER Continuous Initialize ER
INITERP Pulse Initialize ER
FXU-CF-ADP
FLCRT Continuous File create / check
FLDEL Continuous File delete / CF card format
FLWR Continuous Data write
FLRD Continuous Data read
FLCMD Continuous CF-ADP command
FLSTRD Continuous CF-ADP status read

 

5/5 - (1 đánh giá)
Theo dõi
Thông báo của
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x